REGULAMIN
Sklepu Internetowego mmstone.pl

 

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://mmstone.pl/,

prowadzonym przez mgr inż. Mateusz Mielczarek

pod firmą MM STONE MGR INŻ. MATEUSZ MIELCZAREK,

adres siedziby: ul. Lubuska 69, 66-003 Przytok,

NIP: 9730954024, REGON 382731348.

Nr konta bankowego MBank: 93 1140 2004 0000 3102 7854 3355

Telefon:
+48 660 100 863
+48 780 106 856
Email: biuro.mmstone@gmail.com

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udziela się na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z firmą MM STONE MGR INŻ. MATEUSZ MIELCZAREK, prowadzoną przez mgr inż. Mateusza Mielczarek, adres siedziby: ul. Lubuska 69, 66-003 Przytok.
 2. Prezentacja produktów w sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzone w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizując zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku.
 3. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.

3. JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY

 1. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
 2. Zachowuje się treść umowy i przesyła Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

 

4. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie sklepu.
 2. Dostawa zamówionych produktów może mieć miejsce w godzinach 8:00 – 20:00. Rozładunek zamówienia jest w obowiązku klienta. Towar jest dostarczany na stojaku zbiorczym, nie na palecie indywidualnej.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Lubuska 69, 66-003 Przytok, w godzinach 8:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Nie wysyła się produktów do paczkomatów.

 5. PŁATNOŚCI

 1. W sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
 • płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;
 • płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu otrzymają Państwo za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
 1. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych ze sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 dni roboczych do 14 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas realizacji dostawy, który zazwyczaj wynosi 4 dni robocze. Ze względów logistycznych dostawa w skrajnych przypadkach może opóźnić się do 4 dni.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. Produkty wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi. Wykonane usługi nie podlegają reklamacji.
 4. Klient ma możliwość dokonania zmiany wymiarów w zamówieniu w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Nie dotyczy to zamówień z usługą ekspresową.

8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY

 1. Zamówione w sklepie produkty pozostają własnością sklepu do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

9. SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU

 1. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. Kodeksu cywilnego): Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

10. RĘKOJMIA, GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Dotyczy Konsumentów: Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 2. Reklamacje można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.mmstone@gmail.com
 • na piśmie na adres: MM STONE MGR INŻ. MATEUSZ MIELCZAREK, Lubuska 69, 66-003 Przytok
 1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uzna się to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.
 2. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
 3. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. Kodeksu cywilnego – tzw. „przedsiębiorcy-konsumenci”): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z wyjątkiem tzw. „przedsiębiorców-konsumentów”) odpowiedzialność sprzedającego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej ze sprzedającym umowy sprzedaży.
 4. Serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

11. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach działalności sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług sklepu internetowego mogą Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego należy wskazać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

12. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl [https://www.uokik.gov.pl/] w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich [https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php]”.
 2. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL] Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

13. PROMOCJE

 1. Akcje promocyjne udostępnione przez sklep internetowy ograniczone są czasowo lub do wyczerpania zapasów.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
 2. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy MM STONE MGR INŻ. MATEUSZ MIELCZAREK.
 3. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publicznoprawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między sprzedającym i Państwem będzie sąd właściwy dla siedziby sklepu. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. Kodeksu cywilnego.

 

 

Shopping Cart