Kamieniarstwo MM Stone » Umowa na świadczenie usług kamieniarskich – przykłady

Jak powinna być skonstruowana umowa na świadczenie usług przez firmę kamieniarską?

Umowa na świadczenie usług przez firmę kamieniarską jest bardzo ważnym dokumentem, który zabezpiecza interesy obu stron – wykonawcy i klienta. Aby uniknąć nieporozumień i konfliktów, umowa powinna być szczegółowa, precyzyjna i zawierać wszystkie istotne elementy dotyczące realizacji zlecenia dotyczącego kamieniarstwa budowlanego. Poniżej przedstawiono mniej więcej, co powinna zawierać taka umowa oraz przykłady różnych typów umów z firmą zajmującą się obróbką kamienia.

Umowa na świadczenie usług kamieniarskich – jakie są rodzaje umów z firmą kamieniarską?

Firmy kamieniarskie mogą oferować różnorodne usługi, w zależności od potrzeb klienta. Poniżej przedstawiono przykładowe rodzaje umów na świadczenie usług kamieniarskich podyktowanych towarem jaki jest sprzedawany i dostarczany dla klienta przez kamieniarza w firmie MM Stone.

 1. Umowa na dostawę i montaż blatu kamiennego (kuchennego lub łazienkowego)
  Dotyczy blatów z granitu, blatów z konglomeratów lub blatów ze spieków kwarcowych, które mogą być wykorzystywane i zamontowane w kuchniach, łazienkach lub innych pomieszczeniach. Umowa może być podpisana z osobą prywatną, ale także przez kogoś kto reprezentuje przedsiębiorstwo lub jakąś instytucję publiczną.
 2. Umowa na dostawę i montaż schodów kamiennych (zewnętrznych lub wewnętrznych)
  Obejmuje schody wykonane z granitu lub konglomeratów, które mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W zależności od przeznaczenia, będą w niej opisane różne rodzaje granitów czy konglomeratów. Umowa ta może być zawarta zarówno z osobą fizyczną, jak i z przedstawicielem firmy lub instytucji publicznej.
 3. Umowa na dostawę i montaż parapetów kamiennych (zewnętrznych lub wewnętrznych)
  Może dotyczyć parapetów wykonanych z granitu, marmuru lub konglomeratów kwarcowych, które są stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Podobnie jak poprzednie umowy i ten dokument może być podpisany przez reprezentanta firmy lub instytucji, albo z osobą prywatną.
Umowa na świadczenie usług kamieniarskich
Umowa na świadczenie usług kamieniarskich

Najważniejsze punkty umowy na świadczenie usług kamieniarskich

1. Dane stron umowy na świadczenie usługi kamieniarskiej

Umowa powinna zawierać pełne dane obu stron – zamawiającego i wykonawcy. Należy podać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy.
 • Adres zamieszkania lub siedziby firmy.
 • Numer NIP (w przypadku firmy).
 • Numer telefonu i adres e-mail.

2. Przedmiot umowy – jakie usługi kamieniarskie będą wykonywane?

Należy szczegółowo określić, co jest przedmiotem umowy i jakie usługi kamieniarskie będą wykonywane. Powinno to obejmować:

 • Opis rodzaju usługi (np. dostawa i montaż blatu kamiennego, schodów, parapetów).
 • Rodzaj i specyfikację materiału (np. granit, marmur, konglomerat kwarcowy, spieki kwarcowe).
 • Miejsce montażu (adres inwestycji).
 • Wymiary i inne techniczne szczegóły dotyczące zamówienia.

3. Termin realizacji wszystkich usług kamieniarskich

Ważne jest, aby dokładnie określić terminy wykonania poszczególnych etapów prac. Umowa powinna zawierać:

 • Datę rozpoczęcia prac.
 • Datę zakończenia prac.
 • Harmonogram poszczególnych etapów, jeśli projekt jest złożony.

4. Koszty i płatności za usługi świadczone przez kamieniarza

Umowa powinna jasno określać kwestie finansowe, w tym:

 • Całkowity koszt usługi, w tym podatek VAT.
 • Szczegółowy kosztorys, zawierający koszt materiałów, robocizny oraz dodatkowych usług.
 • Warunki płatności (np. zaliczki, płatności częściowe, płatność końcowa).
 • Terminy płatności i sposób ich realizacji (przelew bankowy, gotówka).

5. Gwarancje i rękojmia

Klient powinien być zabezpieczony gwarancją na wykonaną usługę. Umowa powinna zawierać:

 • Okres gwarancji na wykonane prace i użyte materiały.
 • Warunki gwarancji, w tym zakres odpowiedzialności wykonawcy.
 • Procedurę zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz termin ich usunięcia.

6. Prawa i obowiązki stron podpisujących umowę

Należy szczegółowo określić prawa i obowiązki obu stron, w tym:

 • Obowiązki wykonawcy (np. dostarczenie materiałów zgodnych ze specyfikacją, przestrzeganie terminów).
 • Obowiązki zamawiającego (np. zapewnienie dostępu do miejsca montażu, terminowe płatności).
 • Procedury komunikacji i akceptacji poszczególnych etapów prac.

7. Kary umowne i odszkodowania

Umowa może przewidywać konsekwencje w przypadku niewywiązania się z jej warunków przez którąkolwiek ze stron. Mogą to być:

 • Kary umowne za opóźnienia w realizacji prac.
 • Kary za niewywiązanie się z warunków płatności.
 • Odszkodowania za uszkodzenia mienia lub niską jakość wykonanej usługi.

8. Rozwiązanie umowy

Umowa musi określać warunki, na jakich można ją rozwiązać, w tym:

 • Okoliczności, które uprawniają do wypowiedzenia umowy (np. niewywiązanie się z obowiązków, opóźnienia).
 • Termin wypowiedzenia umowy.
 • Warunki rozliczenia prac wykonanych do momentu rozwiązania umowy.

9. Postanowienia końcowe

W tej części umowy powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • Jurysdykcji sądowej w przypadku sporów.
 • Możliwości zmiany umowy i warunki, na jakich może to nastąpić.
 • Klauzul dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Ewentualnych załączników, które stanowią integralną część umowy (np. specyfikacja techniczna, rysunki, harmonogramy).

Szczegółowa i dobrze skonstruowana umowa na świadczenie usług przez firmę kamieniarską jest fundamentem udanej współpracy między klientem a wykonawcą. Określenie wszystkich zasadniczych elementów umowy, takich jak dane stron, przedmiot umowy, terminy realizacji, koszty, gwarancje, prawa i obowiązki stron, kary umowne oraz warunki rozwiązania umowy, jest konieczne do zapewnienia klarowności i zabezpieczenia interesów obu stron. Dzięki takiej umowie można uniknąć wielu potencjalnych problemów i cieszyć się z satysfakcjonującej współpracy, która owocuje wysokiej jakości wykonaniem usług kamieniarskich.

Przykład szczegółowej umowy na świadczenie usług przez firmę kamieniarską

 

Umowa na świadczenie usług kamieniarskich

PRZYKŁAD

 

Zawarta w dniu ………………… r. w …………………….……………………., pomiędzy:

 

 1. …………………………….. [Dane Zamawiającego], zamieszkały ………………………………………………………, NIP: …………………………..……, zwany dalej „Zamawiającym”,
 2. …………………………………… [Dane firmy kamieniarskiej], z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, NIP: …………………, reprezentowane przez …………………, zwanego dalej „Wykonawcą”,

 

Wspólnie zwani „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

 

§ 1

Przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż blatu kuchennego z granitu w kolorze „Black Galaxy” w kuchni znajdującej się w domu Zamawiającego pod adresem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Blat ma wymiary: 300 cm x 60 cm x 3 cm, z otworem na zlew i płytę grzewczą zgodnie z dostarczonymi rysunkami technicznymi.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

 

§ 2

Termin realizacji

 

 1. Prace rozpoczną się w dniu ………………… r.
 2. Zakończenie montażu nastąpi do dnia ………………… r.
 3. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony i zaakceptowany przez Strony na tydzień przed rozpoczęciem montażu.

 

§ 3

Koszty i płatności

 

 1. Całkowity koszt usługi wynosi …………………………………… PLN brutto.
 2. Szczegółowy kosztorys:
 •   Materiał: ………………… PLN
 •   Robocizna: ………………… PLN
 •    Transport i montaż: ………………… PLN
 1. Warunki płatności:
 •  Zaliczka w wysokości ………………… …………………płatna przy podpisaniu umowy.
 •  Druga rata w wysokości ……………………………………płatna po dostarczeniu materiałów.
 •  Płatność końcowa w wysokości ……………………………………płatna po zakończeniu montażu i akceptacji przez Zamawiającego.
 1. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem bankowym na konto Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Gwarancje i rękojmia

 

 1. Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na wykonane prace oraz użyte materiały.
 2. Wszelkie wady i usterki zgłoszone w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 

§ 5

Prawa i obowiązki stron

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 •   Wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
 •   Dostarczenia materiałów zgodnych ze specyfikacją.
 •   Przestrzegania terminów ustalonych w umowie.
 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 •  Terminowego dokonywania płatności zgodnie z § 3.
 •   Zapewnienia dostępu do miejsca montażu.
 •   Przekazania rysunków technicznych i wszelkich niezbędnych informacji dotyczących montażu.

§ 6

Kary umowne i odszkodowania

 

 1. W przypadku opóźnienia w realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości …………………………………… za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku niewywiązania się z warunków płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do wstrzymania prac do czasu uregulowania zaległości.

 

§ 7

Rozwiązanie umowy

 

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonanych prac do momentu rozwiązania umowy oraz zwrotu materiałów.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 2. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Integralną część umowy stanowią załączniki: specyfikacja techniczna blatu, rysunki techniczne oraz harmonogram prac.

 

Strony niniejszym potwierdzają zawarcie umowy i akceptują jej warunki poprzez złożenie podpisów.

 

Zamawiający:

 

______________________

(Dane i podpis Zamawiającego)

Wykonawca:

______________________

(Dane i podpis Wykonawcy)

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja techniczna blatu
 2. Rysunki techniczne
 3. Harmonogram prac

 

Jeżeli chcesz zapoznać się z przykładową umową firmy MM Stone na dostawę i montaż produktów z kamienia naturalnego do szukaj tutaj: UMOWA SPRZEDAŻY MM STONE

Shopping Cart